దశ-తాళప్రాణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. కాలము, 2. మార్గము, 3. క్రియ, 4. అంగము, 5. గ్రహము, 6. జాతి, 7. కళ, 8. లయ, 9. యతి, 10. ప్రస్తారము.