పంచత్రింశతి ఇంద్ర నామములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ఇంద్రుడు
 2. మరుత్యానుడు
 3. మఘవానుడు
 4. భిక్షాజుడు
 5. పాకశాసనుడు
 6. వృద్దశత్రువు
 7. శునాసీరుడు
 8. పురుహోతుడు
 9. పౌరంసరుడు
 10. జీష్టువు
 11. రేఖర్షభుడు
 12. శుక్రుడు
 13. శతమన్యువు
 14. వనస్పతి
 15. సుత్రాముడు
 16. గోత్రభిత్తు
 17. వజ్ర
 18. వానవుడు
 19. వృతహుడు
 20. వృషుడు
 21. వాస్తోష్పతి
 22. సురపతి
 23. బూరాచి
 24. శచీపతి
 25. జమృభేది
 26. హరిహయుడు
 27. స్వరాట్టు
 28. సముచిసూదనుడు
 29. సంక్రదనుడు
 30. దుశ్చవనుడు
 31. తురాషాట్టు
 32. మేఘవాహనుడు
 33. అఖండుడు
 34. సహస్రాక్షుడు
 35. ఋక్షువు