పంచ-సూత్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • (అ.) 1. సంకల్పము, 2. మార్జనము, 3. వరుణ సూక్తము, 4. అఘమర్షణము, 5. స్నానాంగతర్పణము.
  • (ఆ.) 1. ఆపస్తంభీయము, 2. ఆశ్వలాయనీయము, 3. కాత్యాయచనీయము, 4. బోధాయనీయము, 5. వైఖానసీయము.