షోడశ-అంతఃకరణ వృత్తులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. సంజ్ఞానము, 2. ఆజ్ఞానము, 3. విజ్ఞానము, 4. ప్రజ్ఞానము, 5. మేధ, 6. దృష్టి, 7. ధృతి, 8. మతి, 9. మనీష, 10. జ్యోతి, 11. స్మృతి, 12. సంకల్పము, 13. క్రతువు, 14. అసువు, 15. కామము, 16. వశము.